top of page

"MĄDROŚCIĄ DZIECKA JEST UFNOŚĆ"

tablica 2021.jpg

Dofinansowanie:  23.040zł

Całkowita wartość: 23.040 zł

Cennik żłobka:

 

Miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku (opłata stała ) wynosi 1500 zł - płatne z góry.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 18,50 zł -opłata płatna z dołu.

Opłata wpisowa (roczna, bezzwrotna) wynosi 200 zł. Opłata dotyczy zakupu wszelkich materiałów dla dziecka na cały rok żłobkowy.
Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do żłobka.

Obecne dofinansowania do opłaty stałej (stroną wnioskującą jest rodzic/opiekun prawny):

- Bon żłobkowy w wysokości 400 zł/mc - wsparcie z Gminy Trzcianka 

- Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w wysokości 500zł /mc lub 1000zł/mc na każde drugie i kolejne dziecko w wieku 12-36 m-cy

- Dofinansowanie do funkcjonowania dziecka w żłobku w wysokości 400 zł/mc dla rodziców z pierwszym lub jedynym dzieckiem
uczęszczającym do żłobka

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o bon żłobkowy, a także jego wypłatą zajmuje się Centrum Usług Społecznych
w Trzciance (wersja papierowa).

Przyjmowaniem wniosków o RKO, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się
Zakład Ubezpieczeń Społecznych( wersja elektroniczna).

 

Wpłat należy dokonywać na konto żłobka:  18 1020 3844 0000 1902 0209 7772

                           REKRUTACJA  NA  ROK  ŻŁOBKOWY  2024/2025 - ZAKOŃCZONA.

    

  

Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej w ciągu
7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji

lub do bezzwłocznego zgłoszenia o ewentualnej rezygnacji z miejsca w żłobku.
W przypadku nieuregulowania opłaty wpisowej w ustalonym terminie

następuje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do żłobka.

Rodzice dzieci z listy rezerwowej nie wnoszą opłaty wpisowej do momentu otrzymania
informacji o przyjęciu dziecka na wolne miejsce.

Niepubliczny Żłobek EmiLudki nieprzerwanie prowadzi rekrutację dzieci, w miarę zwalniania się wolnych miejsc oraz w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, uwzględniając kolejność zgłoszeń. Nabór na wolne miejsca na nowy rok żłobkowy odbywa się corocznie na przełomie marzec/kwiecień. Złożenie karty zgłoszenia dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do żłobka.

Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji.

Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku na podstawie złożonego oświadczenia woli rodzica. 

Zał_30_-_Logo_programu_.JPG
bottom of page