"MĄDROŚCIĄ DZIECKA JEST UFNOŚĆ"

tablica 2021.jpg

Dofinansowanie:  23.040zł

Całkowita wartość: 23.040 zł

Cennik żłobka:

 

Miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku (opłata stała ) wynosi 1050 zł - płatne z góry.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł -opłata płatna z dołu.

Placówka  ma przyznane dofinansowanie z programu MALUCH+ 2021 w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko. Środki zwracane będą rodzicom na konto po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa oraz zgodnie z wymogami programu.

Gmina Trzcianka wspiera rodziców w pokryciu kosztów pobytu dziecka w formie bonu żłobkowego o wartości 400 zł/mc.

 

Opłata wpisowa (roczna, bezzwrotna) wynosi 200 zł. Opłata dotyczy zakupu wszelkich materiałów dla dziecka na cały rok żłobkowy. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do żłobka.

Wpłat należy dokonywać na konto żłobka: Nr konta bankowego: 18 1020 3844 0000 1902 0209 7772

Niepubliczny Żłobek EmiLudk i nieprzerwanie prowadzi rekrutację dzieci, w miarę zwalniania się wolnych miejsc oraz w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, uwzględniając kolejność zgłoszeń. Nabór na wolne miejsca na nowy rok żłobkowy odbywa się corocznie na przełomie marzec/kwiecień. Złożenie karty zgłoszenia dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do żłobka.

Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji.

Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku na podstawie złożonego oświadczenia woli rodzica. 

Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji
lub do bezzwłocznego zgłoszenia o ewentualnej rezygnacji z miejsca w żłobku.
W przypadku nieuregulowania opłaty wpisowej w ustalonym terminie następuje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do żłobka.

Rodzice dzieci z listy rezerwowej nie wnoszą opłaty wpisowej do momentu otrzymania informacji o przyjęciu dziecka na wolne miejsce.

Zał_30_-_Logo_programu_.JPG