"MĄDROŚCIĄ DZIECKA JEST UFNOŚĆ"

Cennik żłobka:

 

Miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku (opłata stała ) wynosi 1050 zł - płatne z góry.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł -opłata płatna z dołu.

Placówka  ma przyznane dofinansowanie z programu MALUCH+ 2021 w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko. Środki zwracane będą rodzicom na konto po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa oraz zgodnie z wymogami programu.

Gmina Trzcianka wspiera rodziców w pokryciu kosztów pobytu dziecka w formie bonu żłobkowego o wartości 400 zł/mc.

 

Opłata wpisowa (roczna, bezzwrotna) wynosi 200 zł. Opłata dotyczy zakupu wszelkich materiałów dla dziecka na cały rok żłobkowy. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do żłobka.

Wpłat należy dokonywać na konto żłobka: Nr konta bankowego: 18 1020 3844 0000 1902 0209 7772

UWAGA: 1 marca 2021 rusza rekrutacja !!!

Niepubliczny Żłobek EmiLudk i  prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

uwzględniając kolejność zgłoszeń. Złożenie karty zgłoszenia dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do żłobka.

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na nowy rok żłobkowy 2021/2022.

Należy pobrać i wypełnić  kartę zgłoszenia dziecka oraz przesłać na

e mail żłobka: emiludki@op.pl.

Chcemy dać wszystkim rodzicom równe szanse, dlatego karty zgłoszeń przyjmowane będą z datą od 1 marca 2021.

Rekrutacja potrwa do 14 marca 2021, wyniki zostaną ogłoszone 17 marca 2021 na stronie internetowej żłobka

Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji.

Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku na podstawie złożonego oświadczenia woli rodzica. 

 

 

Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji lub do bezzwłocznego zgłoszenia o ewentualnej rezygnacji z miejsca w żłobku.
W przypadku nieuregulowania opłaty wpisowej w ustalonym terminie następuje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do żłobka.

Rodzice dzieci z listy rezerwowej nie wnoszą opłaty wpisowej do momentu otrzymania informacji o przyjęciu dziecka na wolne miejsce.

© by FloraGrafik

Niepubliczny żłobek EmiLudki

ul. Rzemieślnicza 11

64-980 Trzcianka

emiludki@op.pl

Tel. +48 609 887 199